பாகம் 1 : 
வயிற்றுப்புண்
     காய்கறி வைத்தியம் பற்றிய வகுப்பு
     Yogeshwar Vegetable Clinic, India - 641015
பாகம் 2 : 
அஜீரணம்
     காய்கறி வைத்தியம் பற்றிய வகுப்பு
     Yogeshwar Vegetable Clinic, India - 641015
பாகம் 3 : 
வயிறு உப்புசம்
     காய்கறி வைத்தியம் பற்றிய வகுப்பு
     Yogeshwar Vegetable Clinic, India - 641015
பாகம் 4 : 
வயிறு பொருமல்
     காய்கறி வைத்தியம் பற்றிய வகுப்பு
     Yogeshwar Vegetable Clinic, India - 641015
Contact Us
Mail Us
vegetableclinic@gmail.com